Regulamin

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Drillpartner, dostępny pod adresem internetowym www.drill-partner.com, prowadzony jest przez Kinga Piotrowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Optidrill Kinga Piotrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7372180255, REGON 380697067

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 WARUNKI OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie Optidrill na stronie internetowej drill- partner.com, na stronie dla urządzeń mobilnych bądź telefonicznie.
Korzystając ze strony drill-partner.com, i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

2. Zamówienia mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Dostępność produktów na stronie drill-partner.com w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie drill-partner.com były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak pomimo naszych starań informacje na stronie drill-partner.com mogą czasami być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i ceny produktów na drill-partner.com mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

3. Zamówienia można składać na stronie drill-partner.com lub telefonicznie. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wyjątkowych, takich jak problem z dostawą materiału czy awaria maszyn niezbędnych do wykonania produktu. W takich sytuacjach sprzedający informuje kupującego o możliwym opóźnieniu w realizacji zamówienia lub w skrajnych przypadkach o anulowaniu zamówienia i wykonania zwrotu płatności.

§3 WŁASNOŚĆ PRAW

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach drill-partner.com są własnością firmy Optidrill. Jakiekolwiek wykorzystanie strony drill- partner.com lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody.

§4 POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO I PLIKI COOKIES

Polityka prywatności RODO i pliki Cookie Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTIDRILL KINGA PIOTROWSKA z siedzibą : Ul. Walowa Góra 25 , 34-600 Limanowa.

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest KINGA PIOTROWSKA, kontakt e-mail pod adresem : optidrill.office@gmail.com Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.